Aberystwyth, mid Wales, UK. Volunteers’ seminars about planning and organising in orienteering.

Description in English and afterwards in Greek. Αγγλικά και Ελληνικά. 

Σεμινάρια εθελοντών σχετικά με τον προγραμματισμό και την οργάνωση στο άθλημα του προσανατολισμού.

About 25 people took part in the two-day seminar organized by the Welsh Orienteering Federation, 6klm outside the town of Aberystwyth. The stay was at the Plas Dolau country house hostel. The seminar was free of charge for members of the Federation.

In the evening the Annual General Meeting was conducted. As David Pal (WOA Chairman) wrote in his annual chairman’s report (2018) “none of this activity would take place without the huge volunteer effort of many members of the else orienteering clubs along with our neighbouring clubs and friends. There is very little professional involvement in the sport of orienteering at this time so it reflects well on the members of Welsh orienteering clubs that the sport remains accessible to so many through their efforts to stage the activities and races”.

The controllers’ seminar conducted by David May was of outstanding value. I kept some notes during the seminar. Decision point is where competitors need to decide to change direction at a junction of so short, it does not imply route choice. What is the technical difficulty of a cοurse as a whole? It is named after the most difficult leg (if a leg is technical difficulty 3 then everything become level 3. Technical difficulty is more important than correct distance. You always need tapes to the finish for white courses and orange not within 30 metres with each other. Controllers provide a second and not first check. A controller should visit the area at least 11 weeks before the event.

David May delivered a questionnaire during the controllers’ seminar. An example is listed below. Try to answer them if you could.

1) A control on a knoll 25m. from a path junction would be at least technical difficulty:

A 1,   B 2,     C 3,     D 4

2) A dangerous mineshaft close to a control is to be taped off. The colour of the tape has to be:

A Orange,      B red and white,      C white,      D yellow or      E yellow and black

3) The centre of the triangle has to be:

A At the junction of two or more line features, B On a line feature, C On any mapped feature, D Anywhere, so long as the centre of the triangle is marked on the ground at a contour marker

4) Course length is to be measured along

A The straight lines between controls

B Straight lines deviating around impassable obstacles such as lakes and marked routes

C As B, but with a correction for height climb added at the rate of 1 klm  length for every 100 m. of climb

D The climb in metres along the shortest sensible route

Aberystwyth, mid Wales, UK. Σεμινάρια εθελοντών σχετικά με τον προγραμματισμό και την οργάνωση στο άθλημα του προσανατολισμού.

Περίπου 25 άτομα συμμετείχαν στο διήμερο σεμινάριο πού διοργάνωσε η Ένωση προσανατολισμού της Ουαλίας 6χλμ. έξω από την πόλη Aberystwyth. Η διαμονή ήταν στον ξενώνα Plas Dolau country house hostel. Το σεμινάριο ήταν δωρεάν για τα μέλη της ομοσπονδίας. Ο Κωνσταντίνος Κουκουρής, μέλος της Ένωσης ήταν εκεί και παρακολούθησε το σεμινάριο.

Το πρόγραμμα ήταν το εξής: Παρασκευή παιχνίδια orienteering. Σάββατο: 8.00-8.45 πρωινό, 9.00-12.00 σχεδιασμός αγώνων η 9.00-12.00 οργάνωση αγώνων, 12.00-13.00 γεύμα, 13.00-16.30 σχεδιασμός αγώνων μέρος Β, 13.00-15.00 maprun, 17.00-18.00 γενική συνέλευση, 18.00 δείπνο, 19.30-21.00 προσέλκυση νέων στο άθλημα. Κυριακή: αγώνας

Ο δάσκαλος David May, πρώην καθηγητής Φυσικής ήταν καταπληκτικός. Όπως είπε ο δάσκαλος David May το Επίπεδο D είναι τοπικός αγώνας με χαμηλό κόστος.  Το Επίπεδο τεχνικής δυσκολίας C είναι ένας αγώνας περίπου 1,5 ώρα μακριά από τη βάση με 40 περίπου συμμετέχοντες, Ο σχεδιασμός του αγώνα δεν είχαν ανάγκη  να γίνει επιτόπου. Το  Επίπεδο B όπως το   Ουαλίας. Το Επίπεδο A απαιτεί 500 συμμετέχοντες. Σημείο λήψης αποφάσεων είναι όταν οι αγωνιζόμενοι πρέπει να αποφασίσουν την κατεύθυνση της αλλαγής σε μια διασταύρωση, αλλά δεν συνεπάγεται επιλογή διαδρομής. Ποια είναι η τεχνική δυσκολία μιας διαδρομής ως συνόλου; Ονομάζεται από την πιο δύσκολη ενδιάμεση διαδρομή (αν το πόδι έχει τεχνική δυσκολία 3 τότε όλα γίνονται επίπεδο 3. Η τεχνική δυσκολία είναι πιο σημαντική από τη σωστή απόσταση. Χρειάζεστε πάντοτε ταινίες μέχρι το τέλος για την άσπρη και την πορτοκαλί διαδρομή όχι όμως σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων μεταξύ τους. Οι ελεγκτές αγώνων παρέχουν ένα δεύτερο και όχι πρώτο έλεγχο.  Ο ελεγκτής θα πρέπει να επισκεφθεί την περιοχή τουλάχιστον 11 εβδομάδες πριν από την εκδήλωση. Μας μοίρασε ένα ερωτηματολόγιο για τον σχεδιασμό αγώνων.  Οι ερωτήσεις του δασκάλου στον σχεδιασμό ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Π.χ.

  • Δύο παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο ενός αθλητή στο άθλημα του προσανατολισμού: η ταχύτητα και η ικανότητα προσανατολισμού. Εάν έχεις σχεδιάσει τον αγώνα σωστά, ποιός παράγοντας θα αποδειχθεί ο πλέον αποτελεσματικός στον καθορισμό του νικητή;

Α. Η ταχύτητα του δρομέα,   Β. Η ικανότητα του στον προσανατολισμό,  C. Και τα δύο,  D. Δεν έχει σημασία.

  • Πως μετράμε το μήκος της διαδρομής;  A. Τραβώντας ευθείες γραμμές μεταξύ των σημείων ελέγχου.  B. Οι ευθείες γραμμές παρεκκλίνουν γύρω από μεγάλα εμπόδια όπως π.χ. λίμνες C. Όπως προηγουμένως αλλά με μια διόρθωση για να συνυπολογιστεί η υψομετρική διαφορά σε μια κλίμακα ενός χλμ. για κάθε 100μ. ανάβασης.  D. Με βάση την υψομετρική διαφορά σε μέτρα κατά μήκος της πιο κοντινής λογικής διαδρομής.
  • Ένας επικίνδυνο φρεάτιο ορυχείου κοντά σε ένα σημεiο ελέγχου πρέπει να αφαιρεθεί. Το χρώμα της ταινίας πρέπει να είναι

Α πορτοκαλί,      Β κόκκινο και λευκό,     C λευκό,     D κίτρινο ή ένα κίτρινο και μαύρο

  • Το κέντρο του τριγώνου πρέπει να είναι:

A Στη διασταύρωση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών γεωγραφικών σημείων

B Σε ένα γραμμικό σημείο

C Σε οποιοδήποτε χαρτογραφημένο χαρακτηριστικό σημείο

D Οπουδήποτε, εφ ‘όσον το κέντρο του τριγώνου είναι σημειωμένο στο έδαφος με ένα ισουψές περιγράμμα.

  • Πως μετράμε το μήκος του διαδρομής;

A Με τις ευθείες γραμμές μεταξύ σημεiων ελέγχου

B Με ευθείες γραμμές που αποκλίνουν γύρω από αδιαπέραστα εμπόδια όπως είναι οι λίμνες και οι σημαδεμένες διαδρομές

C όπως το  Β, αλλά με μια διόρθωση για να προστεθεί η υψομετρική διαφορά με ρυθμό 1 χλμ μήκος για κάθε 100 μ. υψομετρικής διαφοράς

D Με την υψομετρική διαφορά σε μέτρα κατά μήκος της συντομότερης λογικής διαδρομής

  • Ένα σημείο ελέγχου σε έναν λοφίσκο 25μ. από μια διασταύρωση της διαδρομής θα ήταν τουλάχιστον τεχνικής δυσκολίας βαθμού:

Α1,     Β2,      C3,      D4

Το απόγευμα διεξήχθηκε η ετήσια γενική συνέλευση. Όπως έγραψε ο David Pal (πρόεδρος της WOA) στην ετήσια έκθεση του προέδρου του (2018) “καμία από αυτές τις δραστηριότητες δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την τεράστια εθελοντική προσπάθεια πολλών μελών των άλλων συλλόγων περιήγησης μαζί με τους γειτονικούς μας συλλόγους και φίλους. Υπάρχει ελάχιστη επαγγελματική εμπλοκή στο άθλημα του προσανατολισμού αυτή τη στιγμή. Αυτό αντανακλά θετικά στα μέλη των σωματείων της Ουαλίας ότι το άθλημα παραμένει προσβάσιμο σε τόσους πολλούς μέσα από τις προσπάθειές τους να οργανώσουν τις δραστηριότητες και τους αγώνες».  Δεν μπορεί να μη μας πιάσει μελαγχολία φίλοι και φίλες όταν στην Ελλάδα η εθελοντική συνεισφορά ήταν από μηδαμινή έως ανύπαρκτη, όταν κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε επαγγελματική εμπλοκή στον άθλημα του προσανατολισμού χωρίς προυποθέσεις και όταν το άθλημα δεν είναι προσβάσιμο σε  πολλούς παρά τις προσπάθειές μας να οργανώσουμε δραστηριότητες.

Η Ένωση προσανατολισμού της Ουαλίας με τέσσερα σωματεία έχει διοργανώσει πολλούς αγώνες. Όπως είπαμε και προηγουμένως και αξίζει να το ξαναπούμε) ένα από τα συμπεράσματα του προεδρείου της Ένωσης ήταν ότι “καμία από αυτές τις δραστηριότητες δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την τεράστια εθελοντική προσπάθεια πολλών μελών των συλλόγων προσανατολισμού της Ουαλίας”. Ρώτησα το δάσκαλο πόσοι εθελοντές βοηθάνε στους αγώνες προσανατολισμού στη Βρετανία. “Στους τοπικούς αγώνες γύρω στους 30. Στα πρωταθλήματα βετεράνων γύρω στους 140!” Ντράπηκα και δεν είπα τίποτα για την Ελλάδα. Τι να πω; Επί 22 χρόνια ο υποφαινόμενος διοργανώνει αγώνες και προπονήσεις μόνος του η με ελάχιστους εθελοντές σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Πολύ πιο πρόσφατα νομίζω ότι και οι άλλοι διοργανωτές αγώνων στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είμαστε πολύ πίσω  σε αυτόν τον τομέα του εθελοντισμού. Δυστυχώς κάποιος νεοφερμένος διοργανωτής αγώνων προσανατολισμού δεν διστάζει να υποβαθμίζει και να μηδενίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την ανάπτυξη του αθλήματος επί 22 χρόνια παρά το γεγονός ότι επωφελήθηκε και αυτός από τις προσπάθειες του υποφαινόμενου.

Το βράδυ διεξήχθηκε ανοιχτή συζήτηση για τους τρόπους προσέλκυσης νεαρών στο άθλημα. Κάποια από αυτά που ειπώθηκαν αντιγράφω: Τονίστηκε η ανάγκη της εξοικείωσης με το άθλημα μέσω της κοινωνικοποίησης (“Make the sport more social.”) Αν πηγαίνουν οι φίλοι του θα πάει και αυτός, αυτή. Πρέπει να πληρωθεί ο χαρτογράφος. 350 λίρες για δουλειά μίας μέρας στο άθλημα ζητάνε οι επαγγελματίες σχεδιαστές, διοργανωτές αγώνων! “Δίνουμε ένα καλό παράδειγμα στους μικρούς αλλά χάνουμε στους εφήβους. Σε ένα σχολείο μόνο ένα παιδί γράφτηκε στο σύλλογο από εκατοντάδες παιδιά που πήραν μέρος στα προγράμματα. Μετά το σχολείο υπάρχουν προγράμματα. Αυτή η μετάβαση από την σχολική δραστηριότητα στο σύλλογο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για 20 χρόνια η ομοσπονδία είχε το πρόγραμμα colour coded award προκειμένου να ενισχύσει τους αρχάριους. Το πρόγραμμα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και καταργήθηκε. Υπάρχουν πρωταθλήματα ακόμη και για παιδιά 10 χρονών (δυστυχώς κατ’ εμέ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.