How to attract newcomers to orienteering and create a thriving club environement

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΤΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ.   (Κείμενο στα αγγλικά και Ελληνικά)

Source:

Palmer, Hilary and Ant Squire (2024). Attracting newcomers. How to get newcomers hooked. Development conference 2024 by British orienteering Federation.

Jonson, Jenny and Pauline Tryner (2024). Creating a thriving club for young people. Development conference 2024 by British orienteering Federation.

 

 

Hilary Palmer and Ant Squire (2024) mentioned four stages of the initiation process. They gave emphasis on the parks and family orienteering.

Stage 1: coaching sessions:  Two hours each followed by zoom session plus local event and zoom. They suggested also paid boosted posts on Facebook via running clubs. All the coaches and helpers in their club were volunteers. And they did not get expenses.

Session 2. Learning the basic use of the compass to orientate the map.

Session 3. How to make route choices and use attack points. Participants should not set off to the next control without making a new plan.

Session 4. How slopes are shown on the map using contours.

Hilary Palmer and Ant Squire (2024) emphasized the use of a step system. Volunteer coaches should do map walks, short loops. Map symbol quiz is a good idea. A good idea is to use  Google street map to teach the newcomers. There is more information at www.maprunner.co.uk/cd    The price for the participants was 5 pounds a week. For the whole course 30 pounds. There should be prize giving with role models. According to Hilary Palmer and Ant Squire (2024) the P.E. curriculum is effective. Club night is good because we do a little bit of orienteering but also a lot of playing and having fun (Jonson, Jenny and Pauline Tryner, 2024). It’s good to have people to run with in relays.

Some of the suggestions made by Jonson, Jenny and Pauline Tryner (2024). included 1) Give lots of social events and opportunities – club night, socials etc 2) Use fun, no pressure orienteering – local leagues, club competition, team competition. Organize loads of local events. 3) Improve image of orienteering – nice kit, young people in photos, lots of young people at events 4) Share transport. Also, use Whatsapp, coaches should travel to big competitions (Jonson, Jenny and Pauline Tryner, 2024).

There should be lots of coaching support and technique training. They meet lots of friends in the club and is a great way to keep active. Young people see friends they wouldn’t see otherwise. Through orienteering young people travel to new places, they exercise and they challenge themselves. Young orienteers leave because of academic pressures, they might focus on different sport, they might have other interest priorities, because there is a lack of social opportunities, or the image of the sport is very low, Cost & transport is high, it is too elite focused, there is lack of recreational orienteering etc (Jonson, Jenny and Pauline Tryner, 2024).

Οι Hilary Palmer and Ant Squire (2024) ανέφεραν τέσσερα στάδια στη διαδικασίας ένταξης ενός νέου η νέας στο άθλημα. Έδωσαν έμφαση στην προπόνηση μέσα στα πάρκα και την οικογενειακή ενασχόληση με το άθλημα.

Στάδιο 1: συμβουλευτικές συνεδρίες:  Δύο ώρες εκπαίδευση ακολουθούμενη από μία συνεδρία ζουμ συν τοπικό αγώνα και ζουμ. Οι Hilary Palmer and Ant Squire (2024) πρότειναν επίσης την πληρωμή καταχωρίσεων στο Facebook μέσω των σωματείων του αθλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι προπονητές και οι βοηθοί στον δικό τους σύλλογό ήταν εθελοντές και δεν πήραν αποζημίωση για τα έξοδα τους.

Συνεδρία 2. Μαθαίνοντας τη βασική χρήση της πυξίδας για τον προσανατολισμό του χάρτη.

Συνεδρία 3. Πώς να κάνετε επιλογές διαδρομής και να χρησιμοποιήσετε σημεία επίθεσης. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να ξεκινήσουν για τον επόμενο σημείο ελέγχου χωρίς να έχουν κάνουν ένα νέο σχέδιο.

Συνεδρία 4. Ο τρόπος που εμφανίζονται οι ισουψείς στον χάρτη χρησιμοποιώντας περιγράμματα.

Οι Hilary Palmer and Ant Squire (2024) τόνισαν την σημασία της σταδιακής εξέλιξης. Οι εθελοντές προπονητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν χάρτες για περιπάτους, σύντομες κυκλικές διαδρομές. Ένα ερωτηματολόγιο κουίζ με τα σύμβολα του προσανατολισμού είναι μια καλή ιδέα. Επίσης άλλη μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τον οδικό χάρτη της Google για να διδάξουμε τους νεοφερμένους. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση www.maprunner.co.uk/cd  Η τιμή για τους συμμετέχοντες ήταν 5 λίρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις Hilary Palmer and Ant Squire (2024) το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής είναι αποτελεσματικό. Η διοργάνωση μιάς κοινωνικής βραδιάς από το σωματείο είναι καλή ιδέα επειδή καθιστούμε το άθλημα πιο ενδιαφέρον με πολύ παιχνίδι και διασκέδαση (Jonson, Jenny και Pauline Tryner, 2024). Οι σκυταλοδρομίες είναι επίσης μία πολύ καλή προπόνηση.

Μερικές από τις προτάσεις που έγιναν από τις Jonson, Jenny και Pauline Tryner (2024) περιλαμβάνουν: 1) Διοργανώστε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις 2) Χρησιμοποιήστε τη διασκέδαση, να μην υπάρχει η πίεση των αγώνων π.χ. τοπικά πρωταθλήματα, διαγωνισμός συλλόγων, ομαδικός διαγωνισμός. 3) Βελτιώστε της εικόνα του αθλήματος – ωραία φανέλα, οι νέοι σε φωτογραφίες, πολλοί νέοι σε εκδηλώσεις 4) Μοιραστείτε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Επίσης, χρησιμοποιήστε το Whatsapp. (Jonson, Jenny και Pauline Tryner, 2024).

Οι νέοι αθλητές εγκαταλείπουν το άθλημα λόγω ακαδημαϊκών πιέσεων, η μπορεί να έχουν επικεντρωθεί σε διαφορετικά αθλήματα, η μπορεί να έχουν άλλες προτεραιότητες η επειδή υπάρχει έλλειψη κοινωνικών ευκαιριών και ψυχαγωγίας, ή επειδή το γόητρο του αθλήματος είναι πολύ χαμηλό, η επειδή το κόστος των μετακινήσεων είναι υψηλό, η επειδή το άθλημα είναι πολύ ελιτίστικο κλπ (Jonson, Jenny και Pauline Tryner, 2024). Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προπονητική υποστήριξη και εκπαίδευση στις τεχνικές προσανατολισμού. Οι νέοι και νέες συναντούν πολλούς φίλους σε συλλόγους και αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνει ο νέος ενεργός στο άθλημα. Οι νέοι συναντούν φίλους που δεν θα έβλεπαν αλλιώς. Μέσω του αθλήματος, οι νέοι ταξιδεύουν σε καινούργια μέρη, γυμνάζονται και δοκιμάζουν τον εαυτό τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.