Pacing or distance estimation. Εκτίμηση απόστασης στο πεδίο

Pacing is the simplest and easiest method for measuring distance. Pacing is the process of walking the distance and counting the number of steps “paces” to cover the distance. The distance is determined by multiplying the number of steps taken between two points by one’s pace factor.

Carol McNeil (1989, p.44) believes that after 30-50 events an orienteer will be begin to get a better feel for the distance he covers. Of course you should take the different scales of maps into consideration. If you can get into the habit of counting paces so that it becomes second nature then you do not have to think too much about being lost.

Measure directly into paces. Using a pacing scale instead of a scale measuring metres. This method does save some calculations initially and is useful if your pace does not vary over different types of terrain. The disadvantage of this system is relocating if you’re unable to make map contact when you come to the end of your paces.

The use of pace counting. You should have roughly three numbers in mind when counting 100 m. in different terrain. On flat surface running you should estimate 45 double paces. On terrain running pace you should estimate 50 double bass. A walking pace is about 60 double paces. However, it is exceedingly difficult to estimate the exact number of paces each individual will need due to the variation in types of terrain and fitness. As Carol McNeil (1989 p.46) points out “Pace counting saves you lots of time. It also gives you confidence to run faster and reduces the map checking stops. Pacing is of greatest value in attacking the control when it is combined with map contact. This is where reliable walking pace is invaluable to avoid overshooting”.

On a dark night on a slippery ground without proper adventure shoes with stunts I counted 373 double steps for 700 metres. In practise it was nearly two metres for one pace (a double step).

Η βηματοδότηση είναι η απλούστερη και ευκολότερη μέθοδος μέτρησης της απόστασης. Ο βηματισμός είναι η διαδικασία όπου κάποιος περπατά η τρέχει την απόσταση και μετρά τον αριθμού των διασκελισμών που κάνει για να καλυφθεί η απόσταση. Η απόσταση καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των διασκελισμών που κάνει μεταξύ δύο σημείων με τον συντελεστή βήματος κάποιου. Π.χ. εάν ένας δρομέας καλύπτει με ελαφρό τρέξιμο μία απόσταση 100 μ. με 80 βήματα η 40 διασκελισμούς τότε θα μπορεί να υπολογίσει πόση περίπου απόσταση διένυσε μετρώντας τα βήματα του η του διασκελισμούς (δύο βήματα) του.

Η Carol McNeil (1989) πιστεύει ότι μετά από 30-50 αγώνες ένας αθλητής προσανατολισμού θα αρχίσει να νιώθει καλύτερα την απόσταση που διανύει. Φυσικά θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις διαφορετικές κλίμακες των χαρτών. Εάν μπορείτε να αποκτήσετε τη συνήθεια να μετράτε τους διασκελισμούς σας έτσι ώστε να γίνει δεύτερη φύση, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πολύ μήπως χαθείτε η προσπεράσετε το σημείο.

Μετρήστε απευθείας σε διασκελισμούς. Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα  διασκελισμού αντί για χάρακα. Αυτή η μέθοδος αποθηκεύει ορισμένους υπολογισμούς αρχικά και είναι χρήσιμη εάν ο διασκελισμός σας δεν διαφέρει σε διαφορετικούς τύπους εδάφους. Το μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η επαναφορά σε γνωστή θέση εάν δεν μπορείτε να βρείτε επαφή με τον χάρτη όταν φτάσετε στο τέλος των διασκελισμών σας.

Η καταμέτρηση διασκελισμού. Θα πρέπει να έχετε κατά νου περίπου τρεις αριθμούς όταν μετράτε 100 μέτρα σε διαφορετικό έδαφος. Για τρέξιμο σε επίπεδη επιφάνεια θα πρέπει να υπολογίσετε 45 διασκελισμούς. Σε ρυθμό τρεξίματος εδάφους θα πρέπει να υπολογίσετε 50 διασκελισμούς. Ένας ρυθμός πεζοπορίας είναι περίπου 60 διασκελισμοί .

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των διασκελισμών που θα χρειαστεί το κάθε άτομο λόγω της διακύμανσης των τύπων εδάφους και της φυσικής κατάστασης. Όπως επισημαίνει η Carol McNeil (1989 p.46) «Η μέτρηση ρυθμού σάς εξοικονομεί πολύ χρόνο. Σας δίνει επίσης αυτοπεποίθηση να τρέχετε πιο γρήγορα και μειώνει τις στάσεις ελέγχου του χάρτη. Η βηματοδότηση έχει τη μεγαλύτερη αξία στο τελικό στάδιο επίθεση όταν συνδυάζεται με την επαφή χάρτη. Εδώ είναι πολύτιμος ο αξιόπιστος διασκελισμός περπατήματος για να αποφύγει ο δρομέας να προσπεράσει το σημείο ».

Σε μια σκοτεινή νύχτα σε ένα ολισθηρό έδαφος χωρίς κατάλληλα παπούτσια περιπέτειας με τάπες μέτρησα 373 διπλά βήματα για 700 μέτρα. Στην πράξη ήταν σχεδόν δύο μέτρα για έναν διασκελισμό (ένα διπλό βήμα). Αυτό ήταν πολύ χειρότερο απ’ ότι θα έκανα σε μία φωτεινή μέρα με στεγνό έδαφος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.